Публикации Големото стакло 4/1996
EN

Големото стакло 4/1996

Содржина

Тема: Аспекти на уметноста во пост-социјализмот

Македонија: Валентино Димитровски, Сегмент од актуелната ликовна “сцена“ во Македонија

Русија: Бранка Стипанчиќ, разговор со Виктор Мисијано

Хрватска: Желимир Кошчевиќ, Ни на небо, ни на земја, но сепак…

Украина: Марта Кузма, Критериумите во современата уметност

Полска: Бранка Стипанчиќ, Конструкции во процес, разговор со Марија Васко

Србија: Ирина Суботиќ, Врз Искуствата на меморијата

Авторски страници: Жанета Вангели, Македонски социјален експеримент, 1996

Интервју: Јајои Кусама, разговарала Соња Абаџиева

Толкувања:
Небојша Вилиќ, Was ist pop? Pop ist ein Phanomen. Pop existiert als Kultur, als Denkweise und als Industrie
Лилјана Неделковска, Тони Мазневски

Нови технологии:
Тадеуш Мичка, За промената на комуникациите во модерната култура

Превод: Жан-Ибер Мартен, Дворецот Оарон – Curious & Mirabilia

Книги:
Димче Коцо

Изложби:
Херман Глекнер; Џевдет Џафа; Чифте Амам 2, Liquor amnii; Сол Левит

Претходни изданија