Публикации Големото стакло 7/8 1998/2000
EN

Големото стакло 7/8 1998/2000

СОДРЖИНА

Тема:

Концептуална уметност ?

Валентино Димитровски: Концептуалната уметност како феномен на преиспитување на природата на уметноста во шеесеттите и седумдесеттите години на светската сцена

Д-р Владимир Величковски: Фрагментарни вредности

Д-р Небојша Вилиќ и Бојан Иванов: Одблесоци на концептуалната уметност (Македонија)

Соња Абаџиева: Душан Перчинков – Преструктурирање на не-предметноста

Лазо Плавевски: Тито – Бужек

Марика Бочварова: Богдан Грабулески и Виолета Блажевска-постконцептуална практика

Сузана Милевска: Концептуалната уметност наспроти естетиката

Конча Пирковска: Текстуално тело – концептуално дело

Бранка Стипанчиќ: “Заостанати работи, ограничени работи и напредни работи” 1974 – 1996, интервју со Горан Трбулјак

Нада Берош: Од Езотеријата на Горгона до Weekend-Art дематеријализацијата

Интервју
Жан-Ибер Мартен, (Моно) – полифонија, разговарала Соња Абаџиева

Поводи
Д-р Борис Петковски, Сеќавања за Лубарда и Мазев

Филм
Луц Бекер: Целулоидни лаги -Филмот и пропагандата во Германија

Дизајн
Соња Абаџиева: Милчо Серафимовски – Екстензија и повнатрешнување на дизајнот

Теорија
Ивица Џепаровски: Уметничкото дело како артефакт во “Светот на уметноста” – Артур Данто и Џорџ Хики

Изложби во фокус
Зрачења -Рецентна македонска ликовна уметност во Минхен и во Белград:
Јован Деспотовиќ, Зрачење на македонските уметници, Различни креативни енергии
Бригит Зоне, Возбудлива изложба
Мали големи приказни во Стокхолм
Хакан Нилсен, Уметниците како раскажувачи на историјата

Изложби
Александар Јанкуловски и Борис Николоски; Роберт Глигоров; Христина Иваноска; Моника Мотеска; Жанета Вангели; Владимир Бороевиќ; Славица Јанешлиева; Ана Стојковиќ; Дијана Томиќ; Екстензија на кадарот – Нова македонска фотографија.

 

Претходни изданија