Изложби Тековни Следни Минати
EN

Аквизиции – донации 2012-2016

Можноста да се создаде одбрана и квалитетна колекција на современи ликовни дела, создадени од уметници од земјата и од странство со различни естетско-ликовни ориентации, е акција на Музејот уште од неговото создавање. Така создаваната колекција содржи специфичности што ја одделуваат од другите музеи од ваков карактер и ја прават особено важна за овој јужнобалкански простор. Карактеристиките на збирката се надополнуваат, збогатуваат и се коригираат со откупите, како основна музејска дејност и по пат на донациите на уметнички дела. По тој повод е и оваа изложба „Аквизиции – донации 2012-2016 г.”, со прикажување на делата пред јавноста, на делата откупени и донирани во изминативе пет години.

Слободно можам да кажам дека овојпат особено внимание е посветено на современото македонско ликовно творештво и неговата застапеност во колекцијата, а некои од нив се и дел од постојаната поставка на МСУ. Физиономијата и дејствувањето на основните задачи на музејот во минатото би сакале да продолжат и во иднина со големи подвизи и новитети, организирање изложби од применетата уметност, индустрискиот дизајн, современата архитектура како од домашната така и од светската уметничка сцена. Една и од поважните пораки и мотивации е и откупот на истите.

Откупени се 41 уметнички дела, и тоа само од македонски автори, додека пак донирани се 27 уметнички дела, 20 дела од македонски и 7 дела од странски автори.

Тука се вбројува и една од пообемните и позначајните донации од семејството Михајлови на творештвото на карикатуристот Делчо Михајлов, чиј број е 2072 карикатури во техника туш и акварел на хартија, што се репродуцирани во неговата монографија, а дел од нив ќе бидат изложени на оваа изложба „Аквизиции – Донации 2012-2016 г.”

Сакаме да ја поттикнеме иницијтивата за дополнување на МСУ колекцијата преку значајните колекционери и голем број поединци кои ја поддржуваат музејската дејност и мисија да се соберат, проучуваат и да се чуваат, и да ги презентираат значајните уметнички дела од различни периоди и години. Особено се возбудливи поединечните реакции на голем број уметници, меѓу кои има и значајни имиња на современата македонска и светска уметност. Нивниот придонес, и според својата вредност, а често и според својот обем, е извонреден. За одбележување е дека принципите што ја раководат оваа акција се чинат осмислени и погодни и за натамошно нејзино траење, бидејќи произлегуваат од некои трајни етички и хуманистички аспирации на денешното напредно човештво и на современата уметничка свест.

Музејот, како установа создадена со една широка меѓународна акција, и со таквото дејствување за едно интернационално зближување, покрај негувањето и посебната грижа на македонското ликовно творештво секогаш мора да се настојува и да не се заборава и откупот на странски дела од светски автори за збогатување и поттикнување на современиот растеж на меѓународната колекција на Музејот на современата уметност во Р.Македонија.

Ива Петрова Димовски

Аквизиции / Acquisitions

Јанешлиева-Бачварска,  Славица  /  Janeshlieva-Bachvarska Slavica -МКД

Грабулоски-Бонач,  Богдан  / Grabuloski-Bonach, Bogdan   -MKD

Наневски, Гоце / Nanevski, Goce-МКД

Сековски, Игор / Sekovski, Igor-МКД

Попоски Горазд / Poposki Gorazd-МКД

Стефанова Лена / Stefanova Lena-МКД

Арсовска Мирна / Arsovska Mirna-МКД

Шемов Борис / Shemov Boris-МКД

Ивановски, Тоде / Ivanovski Tode-МКД

Мазневски, Антони / Maznevski Antoni-МКД

Беди, Ибрахим / Bedi Ibrahim-МКД

Цветковски,  Ладислав / Cvetkovski, Ladislav-MKD

Трујкановиќ – Мирослава,  Микица / Trujkanovic – Miroslava, Mikica -МКД

Богоевски, Борче / Bogoevski, Borce-МКД

Старова, Дита / Starova, Dita-МКД

Корубин, Михаил / Korubin, Mihail-МКД

Вренцоска, Гордана / Vrencoska, Gordana-МКД

Василев, Васил / Vasilev, Vasil-MKD

Ивановски, Александар- Карадаре / Ivanovski , Aleksandar  -Karadare-МКД

Атанасоски, Атанас / Atanasoski, Atanas-МКД

Тоциновски, Стојче / Tocinvski, Stojče-МКД

Новковска, Јасминка / Novkovska, Jasminka-МКД

Велков, Иван / Velkov, Ivan-МКД

Шумковски, Јован / Šumkovski, Jovan-МКД

Маневски, Благоја / Manevski, Blagoja-МКД

Перчинков, Душан / Perčinkov, Dušan-МКД

Вангели, Жанета / Vangeli, Žaneta-МКД

Гегоски, Кирил / Gegoski, Kiril-МКД

Павлески, Станко / Pavleski, Stanko-МКД

 

Донации / Donations

Вангели, Жанета / Vangeli Žaneta-МКД

Шулајковски, Тони / Šulajkovski Toni-МКД

Момиров, Жељка / Momirov Željka-СРБ

Вучиниќ, Љубомир / Vučinić Ljubomir-СРБ

Станкоски, Александар / Stankoski Aleksandar-МКД

Лафазановски, Сократ / Lafazanovski Sokrat-МКД

Блажев, Иван / Blažev Ivan-МКД

Алексовски, Дарко / Aleksovski Darko-MKD

Мур, Хенри / Moore Henry-ВБ

Стивенсон, Херолд / Stevenson Harold -САД

Прља, Нада / Prlja Nada-МКД

Авчи, Башак / Avci Başak-ТУР

Кулишев – Клер, Олга / Kulišev – Kler, Olga- ФРА

Узуновски, Симон / Uzunovski Simon-МКД

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Современи екосистеми: истражување помеѓу уметност и екологија во Северна Македонија

08/10/ 2022 - 26/10/ 2022

Јана Јакимовска: Ретро-телесни ретроспективи

23/09/ 2022 - 05/10/ 2022

Пркосни слики

16/09/ 2022 - 27/09/ 2022

Симон Узуновски: Пат за Волкодери - Ретроспектива

13/09/ 2022 - 25/10/ 2022