Изложби Тековни Следни Минати
EN

Скулптурално

08. 10. 2016

Паралелно со проектот Кале културна тврдина, Музејот на современата уметност со проектот Скулптурално започна со развивањето на уште еден долгорочен проект посветен на скопското брдо Кале. Скулптурално e проект кој опфаќа осум скулпторски и site-specific инсталации во паркот и пошироката околина на Музејот. Како што упатува насловот, изложбата поаѓа од скулпторскиот медиум и истражувањето на неговите можности во интеракцијата и во обликувањето на отворениот јавен простор.

Проектот е во извесна смисла потсетување на успешните и популарни Интервенции во простор кои во неколку наврати беа организирани во МСУ во средината на 1980-те години под водство на Симон Шемов и Кочо Фидановски.

Целта на Скулптурално е да го иницира користењето и во иднина како редовна манифестација или во вид на поединечни проекти музејскиот парк и поширокиот простор на слободните зелени пространства на брдото Кале за ефемерни скулпторски, архитектонски или мултимедијални проекти кои ќе го осмислуваат и популаризираат овој извонреден простор во строгиот центар на градот.


Во проектот се застапени делата на Петар Хаџи Бошков; Симон Шемов; Јован Шумковски; Нада Прља, арх. Даниел Серафимовски; арх. Дејан Ивановски; Игор Тошевски и парот ОПА (Денис Сарагиновски и Слободанка Стевчевска).

Куратор: Зоран Петровски

Нада Прља, Соништа во розе или љубовта што ме убива, 2016 / Nada Prlja, Pink Dreams or the Love That's Killing Me, 2016

Игор Тошевски, Порта, 2016 / Igor Toshevski, Gate, 2016

Јован Шумквски, R : 200, последно, 2016 / Jovan Shumkovski, R : 200, Final, 2016

ОПА (Слободанка Стевчевска и Денис Сарагиновски), КонтраКонтраСветилник, 2016 / OPA (Slobodanka Stevchevska and Denis Saraginovski), CounterCounterLighthouse, 2016

Симон Шемов, Траги - Големата мајка, Перун, 2016 / Simon Shemov, Traces-The Big Mother Perun, 2016

Дејан Ивановски, Место за човек, 2016 (Драгана Заревска, музички перформанс со укулеле) / Dejan Ivanovski, A Place for a Man, 2016 (Dragana Zarevska, musical performance with Ukulele)

Петар Хаџи Бошков, Јазол 1, Од циклусот Мир-Немир, 1996/1998 / Petar Hadzi Boshkov, Knot from the cycle Peace-Restlesness, 1996/1998, aluminum

Даниел Серафимовски, Помеѓу две страни (дивоградба), 2016 / Daniel Serafimovski, Between Two Sides (Illegal Construction), 2016

Даниел Серафимовски, Кале со МСУ Скопје, цртеж-скица / Daniel Serafimovski, The Kale Hill with the MoCA Skopje, sketch drawing

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Современи екосистеми: истражување помеѓу уметност и екологија во Северна Македонија

08/10/ 2022 - 26/10/ 2022

Јана Јакимовска: Ретро-телесни ретроспективи

23/09/ 2022 - 05/10/ 2022

Пркосни слики

16/09/ 2022 - 27/09/ 2022

Симон Узуновски: Пат за Волкодери - Ретроспектива

13/09/ 2022 - 25/10/ 2022