Изложби Тековни Следни Минати
EN

Кале, културна тврдина

07/10/ 2016 - 21/10/ 2016

„Кале, културна тврдина“ е проект којшто од културно-историски и од современ аспект го третира просторното уредување на централното скопско брдо Кале во потегот од средновековната тврдина до француските гробишта. Проектот има за цел да понуди визија и идејни проектни насоки за интегрално урбано уредување на Калето со внесување на различни содржини кои би го претвориле овој значаен дел од центарот на Скопје во динамично и атрактивно културно средиште.

Во постоечката ситуација, Калето го обележуваат две знајани културни зданија: Средновековната тврдина – Градиште и Музејот на современата уметност. Но и покрај нивните големи потенцијали да понудат комплексно културно, едукативно, туристичко и рекративно доживување и со тоа да привлечат широк спектар на посетители во текот на целата година, Калето и овие зданија постојат во меѓусебно изолирани простори, со голема неактивна и дива парковска површина, потполно неадекватни и субстандардни градби и со еден збор без соодветна интегративна урбанистички обележена и уредена содржина.

Целта на проектот Кале, културна тврдина е да поттикне јавна и стручна дискусија за урбано дефинирање на овој простор и барање идејни решенија кои би ги поставиле основите за трансформација на Калето во силно културно средиште. Проектот се реализира во соработка со проф. д-р Јован Ивановски и Архитектонскиот факултет и се состои од:

конференција со излагања и дискусии на македонски и странски архитекти, урбанисти, уметници, археолози и др. стручњаци;

изложба на  магистерски трудови на оваа тема одбранети на Арх. Факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје.

меѓународен конкурс за идејни решенија на оваа тема.

 

Кустос: Зоран Петровски

Замисла на Марко Цоневски, магистерски труд 2016 // Conception of Marko Conevski, postgraduate work, 2016

Замисла на Стојанче Гоцков, магистерски труд 2016 // Conception of Stojanche Gockov, postgraduate work, 2016

Замисла на Илчо Илиевски, магистерски труд 2016 // Conception of Ilcho Ilievski, postgraduate work, 2016

Замисла на Стефан Маџовски, магистерски труд 2016 // Conception of Stefan Madzovski, postgraduate work, 2016

Замисла на Менде Фиданоски, магистерски труд 2016 // Conception of Mende Fidanoski, postgraduate work, 2016

Замисла на Бојана Алексиќ, магистерски труд 2016 // Conception of Bojana Aleksikj, postgraduate work, 2016

Замисла на Ана Младеновска, магистерски труд 2016 // Conception of Ana Mladenovska, postgraduate work, 2016

Замисла на Николче Арсов, магистерски труд 2016 // Conception of Nikolche Arsov, postgraduate work, 2016

Замисла на Маја Јаневска Илиевска, магистерски труд 2016 // Conception of Maja Janevska Ilievska, postgraduate work, 2016

Изглед од изложбата // Exhibition view

Предавање на Лучезар Бојаџиев, уметник од Софија, Бугарија // Public talk by Luchezar Boyadjiev, artist from Sofia, Bulgaria

Изглед од изложбата // Exhibition view

Предавање на проф. Влатко Коробар од Факултетот за ликовни уметност во Скопје // Public talk by prof. Vlatko Korobar from the Faculty of Architecture in Skopje

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Дритон Селмани: Лаењето на облаците не ги вознемирува кучињата

04/11/ 2022-25/02/ 2023

Современи екосистеми: истражување помеѓу уметност и екологија во Северна Македонија

08/10/ 2022 - 26/10/ 2022

Сè што ни е заедничко / Sa so si amenge jekhethane

08/11/ 2022 - 23/02/ 2023

Јана Јакимовска: Ретро-телесни ретроспективи

23/09/ 2022 - 05/10/ 2022