Управа и администрација


д-р Мира Гаќина, директор

miragacina@gmail.com

Јован Грданоски, правник

jovangrdanoski@yahoo.com

Весна Дабевска, сметководство

v.dabeska@gmail.com

Ангелика Апсис, надворешен ПР соработник

angelikaapsis@gmail.com

Јулија Манојлоска, надворешен соработник за човечки ресурси

julija.manojloska@gmail.com

Оддел за збирки и изложби


Марика Бочварова Плавевска, кустос советник

m.bocvarova-plavevska@msu.mk

Зоран Петровски, кустос советник

zoran.petrovski@msu.mk

Благоја Варошанец, виш кустос

bvarosanec@gmail.com

Ива Петрова Димовски, кустос

ivazdimovski@gmail.com

Јованка Попова, кустос, надворешна соработничка за изложби

jovanka.popova@gmail.com

Кумјана Новакова, кустос, надворешна соработничка за филмска и видео програма

kumjana.novakova@msu.mk

Конзервација и реставрација


Љупчо Иљовски, конзерватор, надворешен соработник

iljovskiljupco@yahoo.com

Едукативен оддел


Виолета Савевска, кустос

violetasavevska.msu@gmail.com

Елизабета Јанковска, виш кустос

e_jankovska@yahoo.com

Бојана Јанева, кустос, надворешна соработничка

bojanajaneva@gmail.com

Борјана Божиновска, асистент едукатор

Дискурзивни програми и уредништво на списанието The Large Glass Journal


д-р Тихомир Топузовски, нaдворешен соработник, главен уредник на списанието The Large Glass Journal

tihomirtopuzovski@gmail.com

Библиотека и архива


Тони Димовски

dimovskitonij@gmail.com

Гордана Марковска

g.markovska@yahoo.com

Тони Десковски, надворешен соработник

tdesovski@yahoo.com

Музејска продавница и билетара


Злата Лазарова

Биљана Бадаровска

Технички персонал


Јордан Арсовски

Томислав Каровски, хонорарен соработник

Чуварска служба


Маргарита Петкова

Зоран Петровски

Горан Попоски

Маријан Спасовски

Бобан Милковски

Стојанчо Штерјев

© MoCA / МСУ