Јован Грданоски, на работно место Раководител на Сектор за административни, општи и правни работи, се определува за офицер за заштита на личните податоци во НУ МСУ Скопје

Ел пошта: info@msu.mk/ jovangrdanoski@yahoo.mk

Tel. 3 110 123

© MoCA / МСУ