Systema на Никола Радуловиќ

Името на изложбата „SYSTEMA“ е заеднички носител на дводелната научно-фантастична книга „Book of Sclavin“ и „SYSTEMA – Book of Sclavin 2.0“, како и интерактивната игра „GENEZA“ на Никола Радуловиќ. Всушност, изложбата „SYSTEMA“ претставува триделно заокружување на веќе прикажаниот прв дел со книгата „Book of Sclavin“, дело, кое на XI Биенале на млади во МСУ-Скопје, му донесе награда на уметникот Никола Радуловиќ, како најдобар млад автор.

Kуратор на постановката е Бојана Јанева-Шемова.

Книгата претставува утопистичка научна фантастика во која централно место во формирањето на новите светови и човековиот развој во иднината е елементот на „капсулата“ што човештвото и неговите потомци ја поседуваат, но не ѝ го знаат значењето сè до финалната форма на нивниот развој.

Новината што трилогијата „Book of Sclavin“ ја носи во себе е книжевно дело што во себе ја содржи можноста за нов виртуелен визуелен свет, отклучен со помош на паметни телефони, преку QR кодови, со кои оживуваат авторовите илустрации во форма на гифови.

„GENEZA“ e дело во кое е активно вклучен посетителот, преку интерактивен објект, создаден во вид на puzzle. Во неа реципиентот, публиката има можност сами да ги откриваат стапките на човечката еволуција, (севкупно 7 карактера) низ епохите вo иднината, во едно интерактивно искуство. Секој дел од анимациите е поврзан со звук, кои заедно со другите анимации/звуци создаваат различен звучен ефект, со ентитетите што се формираат.

Дополнително, како дел од изложбата се и проекциите на двата дела од книгата „Book of Sclavin“ и „SYSTEMA“, која посетителите ќе имаат можност да ја отвораат преку различни интерактивни објекти.
08.11.2019-08.12.2019

The name of the “SYSTEMA” exhibition is the common denominator of the two-volume science-fiction edition „Book of Sclavin“ and “SYSTEMA – Book of Sclavin 2.0”; and of Nikola Radulovikj’s interactive art-work “GENEZA”. The “SYSTEMA” exhibition is actually a three-piece round out of the first part, already presented through “Book of Sclavin”, the piece of work that the artist Nikola Radulovikj was awarded for as the best young author at the XI Biennale of Young Artists at the MoCA – Skopje.

Curator of the exhibition is Bojana Janeva-Shemova.

The book itself is an utopian pulp science-fiction, with the central topic – formation of new worlds; and the human development in the future, in which processes, the element of “Capsule” – that humanity and its descendants own, but are unaware of its meaning until the final form of their development.

The novelty of the “Book of Sclavin” trilogy is that it is a literary work of art, inherently containing the possibility of a new virtual visual world, unlocked by smart phones with QR codes, giving life to the author’s illustrations in the form of GIFs.

“GENEZA” is a work of art actively involving the visitor through an interactive object created in the form of a puzzle. In it, the recipient (audience) is given the opportunity to discover on its own the stages of human evolution (7 characters altogether) through the epochs of the future, via an interactive experience. Each part of the animations is linked to a sound, creating – together with the other animations/sounds – a different sound effect with the entities formed.

In addition, the exhibition also includes the projections of the two sections, the “Book of Sclavin” and “SYSTEMA”, which the visitors will be able to open with the help of various interactive objects.
08.11.2019-08.12.2019