Презентација на „ИнфраДемос“ од Димитрис Далакоглу под кураторство на Артан Садику

Инфраструктурниот јаз и заедничките ресурси
самоорганизација и солидарност вон државата

Презентација на „ИнфраДемос“ од Димитрис Далакоглу

„Инфраструктурниот јаз и заедничките ресурси“ е првиот од серијата настани организиран од Музејот на современа уметност во Скопје и под кураторство на Артан Садику, чија цел е музејскиот простор да се трансформира во место на „истражување“ на естетските манифестации на различните колективни практики.

Во времињата на доцниот капитализам, на тенденцијата за партикуларизација на колективите во издвоени единки, фиксни субјекти на доминантната идеологија, и се спротивставува историската неопходност од заедница. Иако се чини дека збирот од индивидуални практики денес има колективна референца, естетската форма, која е неопходна за секоја заедница е невидлива. Без таков облик на заедница, форма што овозможува разни политички содржини, практиките и натаму остануваат лишени од одредена референтна идеја.

Преку оваа серија во МСУ Скопје, ќе се обидеме да ги истражиме трагите од естетските форми на заедници што се појавуваат во регионот и во Европа. Преку презентации, дискусии и предавања за таквите практики, програмата ќе овозможи фокусирано следење на таквите естетски траги во различни контексти.

Првиот настан ќе се случи во сабота, на 9 ноември, во 18:00 часот, со презентацијата на ИнфраДемос – антрополошки проект кој ги проучува односите помеѓу инфраструктурите и иновативните социо-технолошки форми на учество што се јавуваат во рамките на инфраструктурниот јаз (ИЈ). Настанот ќе почне со проекција на краткиот филм „Атина: општествен крах“, по кој следи предавање и дискусија со учесниците.

ИнфраДемос ја истражува општествената динамика и ги проценува капацитетите (но и теоретските потенцијали) на таквите активности во поглед на изградба на општествена отпорност и трансформативни политики. Фокусирајќи се емпириски на Грција, целта му е теоретски да ги прошири наодите и вон конкретниот случај.

Во Европа, инфраструктурите се царството во кое државата и пазарот го материјализираат најголемиот дел од демократскиот општествен договор. Така, граѓаните го доживуваат ИЈ како предизвик за целата политичка парадигма. Владите денес промовираат поими на ‘Партиципативно општество’ (Холандија) или ‘Големо општество’ (Обединето кралство) како одговор на ваквата криза. Сепак, на практично и теоретско ниво, инфраструктурите се во сржта на дебатата.

Грција е во центарот на тековната криза во Европа, поттикнувајќи нови и иновативни форми на граѓанска активност фокусирана на ИЈ. Примената на практики на самоуправување и врснички практики, инспирирани од заедничките ресурси и економската солидарност, како и употребата на дигитални и други технолошки иновации, овозможуваат никнување на нови, отпорни социо-технолошки системи.

ИнфраДемос настојува да го објасни односот помеѓу ИЈ и новите форми на граѓанско учество. Се користи и со квалитативни и со квантитативни истражувачки методи, вклучително и дигитална и традиционална етнографија, компилирање бази на податоци и партиципативни истражувања ориентирани кон примена. Сеопфатната цел е да се обезбеди емпириски материјал за иновативни политики и општествено дејствување по пат на теоретизирање на редефиницијата на инфраструктурите, демократијата и општеството во рамките на тековните промени во Европа.

Димитрис Далакоглу

Димитрис е Главен истражувач и директор на Инфра-демос. Тој е професор по социолошка антропологија на Слободниот универзитет во Амстердам. Директор е на универзитетската лабораторија за Мобилност, инфраструктури, одржливост и заеднички ресурси (МИС Лабораторија). Неговите книги ги вклучуваат „Критични времиња во Грција“ (2018), „Патот’ (2017), „Бегство од криза“ (2014), “Патишта и антропологија“ (2014, 2012) и “Револтот и кризата во Грција“ (2011). Бил и соработник и советодавен уредник на Меѓународната енциклопедија на револуции и протести.

Infrastructural gap and commons
self-organizing and solidarity beyond the state

Presentation of InfraDemos by Dmitris Dalakoglou

“Infrastructural gap and commons” is the first of a series of events organized by the Museum of Contemporary Art in Skopje and curated by Artan Sadiku which aim to transform the space of the museum into a place for ‘investigating’ aesthetic manifestations of different collective practices.

In the times of late capitalism, the tendency for particularisation of collectives in individuated units, fixed subjects of the dominant ideology, is being countered by the historic necessity for community. Although the collection of individual practices today seems to have a collective reference, the aesthetic form necessary for any community is invisible. Without such a shape of a community, a form that enables various political contents, practices remain deprived of a referential idea.

This series at the MoCA Skopje we will attempt to research the traces of aesthetic forms of communities that appear in the region and in Europe. Through presentations, discussions and lectures on such practices, this program will enable a focused following of such aesthetic traces in different contexts.

The first event will take place on Saturday 9th of November at 18:00 with the presentation of the IfraDemos – an anthropological project studies the relationships between infrastructures and innovative socio-technological forms of participation arising within the infrastructural gap (IG).
The event will start with the projection of the short movie Athens: Social meltdown followed by a talk and discussion with participants.

Infra-Demos investigates the social dynamics and assesses the capacities – and theoretical potentials – of such activities towards building societal resilience and transformative policies. Focusing empirically on Greece, aims to extend theoretically the findings beyond the case.

In Europe, infrastructures are the realm wherein the state and the market materialise the majority of the democratic social contract. Citizens therefore experience IG as a challenge of the entire political paradigm. Governments now promote notions of ‘Participatory Society’ (NL) or ‘Big Society’ (UK) in response to this crisis. Yet, on a practical and theoretical level, infrastructures lie at the core of the debate.

Greece is at the centre of the current Euro-crisis, giving rise to novel and innovative forms of civil activity focused on IG. The application of self-management and peer-to-peer practices—inspired by the commons and economic solidarity—and by using digital and other technological innovations, allow new crisis-resilient socio-technological systems to emerge.

InfraDemos seeks to explain the relationship between IG and novel forms of civil participation. It applies both qualitative and quantitative research methods, including digital and traditional ethnography, the compilation of datasets, and application-oriented participant research. The overarching aim is to provide empirical material for innovative policies and social action by theorising the redefinition of infrastructures, democracy and society within the ongoing shifts in Europe.

Dimitris Dalakoglou

Dimitris is the Principal Investigator and director of infra-demos. He is the Professor of Social Anthropology at Vrije University Amsterdam. He is the director of the VU lab on Mobilitiy, Infrastructures, Sustainability and the Commons (MIS Lab). His books include Critical Times in Greece (2018), The Road (2017), Crisis-scapes (2014), Roads and Anthropology (2014, 2012) and Revolt and Crisis in Greece (2011). He was also an associate and advisory editor of the International Encyclopaedia of Revolution and Protest.