Националната установа Музеј на современата уметност Скопје, во согласност со планот за вработување за 2021 година и е-балансерот и спроведените постапки на Комисијата за вработување, донесе одлуки за прием на следните кандидати: Владимир Јанчевски за кустос (адм. шифра КУЛ 03 04 Д03 002) на неопределено време, Бојана Јанева Шемова за кустос на неопределено време (адм. шифра КУЛ 03 04 Д03 002) и Љупчо Иљовски за конзерватор на неопределено време (адм. шифра КУЛ 03 04 Д03 003).

© MoCA / МСУ