Кодексот на етичките стандарди ги регулира правилата на однесување, постапување и однесување на административните службеници за зајакнување на довербата на граѓаните во работата наинституциите на јавниот сектор.

© MoCA / МСУ